ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងពិព័រណ៍ពិភពលោក ២០២២ ឌូបៃ នៃសហភាពអារ៉ាប់រួម ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram