ព្រឹត្តិបត្រពាណិជ្ជកម្ម វ៉ុល០៣ លេខ០៦ | iTrade Bulletin Vol 03 Issue 06

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនិងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុល០៣ លេខ០៥ (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។ ទាញយកឯកសារជា PDF

The Trade Training and Research Institute (TTRI) of Ministry of Commerce is pleased to launch its iTrade Bulletin Vol 03 Issue 06 (in Khmer and English) for June 2023. Download PDF