សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ស្តីពីដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | User Guide How to Register Your Business Online

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ស្តីពីដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
User Guide How to Register Your Business Online

(https://registrationservices.gov.kh/)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ | For file download