វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ(Zoom)ស្តីពីមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ(Zoom)

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនិងស្រាវជ្រាវ សហការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា”ចាប់ពីថ្ងៃទី៥-៦ខែសីហាឆ្នាំ២០២១

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងលើ មានគោលបំណង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការវិវត្តន៍នៃច្បាប់មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដំណើការនីតិវិធីមជ្ឈត្តការ ដំណើរការនៃការដោះស្រាយវិវាទ ខចែងមជ្ឈត្តការក្នុងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងវិធានដោះស្រាយជម្លោះផ្សេងៗទៀត ជូនដល់មន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តាមបណ្តាមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីខេត្តទាំង២៥ និងបុគ្គលិកវិស័យឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់តាមអង្គភាពរបស់ខ្លួន។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩២ ៩៧ ៦០ ៦៦