ព្រឹត្តិបត្រពាណិជ្ជកម្ម វ៉ុល០៤ លេខពិសេស | iTrade Bulletin Vol 04 Special Edition

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ (TTRI) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអេឡិចត្រូនិក (iTrade Bulletin) វ៉ុល០៤ លេខពិសេស (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដូចខាងក្រោម៖

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

The Trade Training and Research Institute (TTRI) of Ministry of Commerce is pleased to launch its iTrade Bulletin Vol 04 Special Edition (in Khmer and English) for September 2023:

For file download