ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា ២០២៤-២០៣៥ | Cambodia Digital Skill Development Roadmap 2024-2035

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា ២០២៤-២០៣៥ (ខ្មែរ )

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

—————————————————-

Cambodia Digital Skill Development Roadmap 2024-2035 (Khmer)

For file download