ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ