ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | Law On Investment Of The Kingdom Of Cambodia

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ខ្មែរ អង់គ្លេស បារំាង ជប៉ុន និងចិន)| Law On Investment Of The Kingdom Of Cambodia(Khmer English French Japanese and Chinese)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ | For file download