ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម | Law on the Patents, Utility Model Certificates and Industrial Design

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម(ខ្មែរ & អង់គ្លេស) | Law on the Patents, Utility Model Certificates and Industrial Design(khmer & English)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ | For file download