គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨ | Cambodia Financial Technology Development Policy 2023-2028

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨ (ខ្មែរ & អង់គ្លេស)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

—————————————————-

Cambodia Financial Technology Development Policy 2023-2028 (Khmer & English)

For file download