គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា២០២២-២០៣៥ | Cambodia Digital Government Policy 2022-2035

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា២០២២-២០៣៥ (ខ្មែរ & អង់គ្លេស)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

—————————————————-

Cambodia Digital Government Policy 2022-2035 (Khmer & English)

For file download