គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីឆ្នាំ២០២២-២០២៧| National Cashew Policy 2022-2027

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីឆ្នាំ២០២២-២០២៧(ខ្មែរ & អង់គ្លេស)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

National Cashew Policy 2022-2027(Khmer & English)

For file download