គោលនយោបាយជាតិស្តីពីដំឡូងមីឆ្នាំ២០២០-២០២៥ | National Cassava Policy 2020-2025

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីដំឡូងមីឆ្នាំ២០២០-២០២៥ (ខ្មែរ & អង់គ្លេស)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

National Cassava Policy 2020-2025 (Khmer & English)

For file download