ក្របខណ្ឌសមត្ថភាពអក្ខរកម្មឌីជីថល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានឆ្នាំ២០២៤

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

ក្របខណ្ឌសមត្ថភាពអក្ខរកម្មឌីជីថល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានឆ្នាំ២០២៤(ខ្មែរ)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ | For file download