ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ | Digital Economy and Society Policy Framework 2021-2035

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ (ខ្មែរ & អង់គ្លេស)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

—————————————————-

Digital Economy and Society Policy Framework 2021-2035 (Khmer & English)

For file download