កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាននិងជាមួយដៃគូ | ASEAN Free Trade Agreements with Dialogue Partners

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាននិងជាមួយដៃគូ | ASEAN Free Trade Agreements with Dialogue Partners

1.ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area

2.ASEAN-China Free Trade Agreements

3.ASEAN-India Free Trade Area

4.ASEAN – Japan Free Trade Area

5.ASEAN-Republic of Korea Free Trade Area

6.ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Area

7.Regional Comprehensive Economic Partnership

8.ASEAN

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ | For file download(ASEAN)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ | For file download(Dialogue Partners)