កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និងការការពារមាតុភូមិឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ | Political Platform Of The Royal Government Of Cambodia Of The Seventh Legislature Of The National Assembly For Nation Building And Defense 2023-2028

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និងការការពារមាតុភូមិឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ (ខ្មែរ & អង់គ្លេស)

សម្រាប់ទាញយកឯកសារ

———————————————————

Political Platform Of The Royal Government Of Cambodia Of The Seventh Legislature Of The National Assembly For Nation Building And Defense 2023-2028 (khmer&English)

For file download